ניהול קופת גמל אישית (IRA)

בינואר 2010 אישר משרד האוצר את הפעלת קופת הגמל בניהול אישי אשר מהווה בעצם תיק השקעות באפיק חסכון פטור ממס. קופת גמל בניהול אישי, מאפשרת לך בכל רגע נתון לראות את ניירות הערך שמרכיבים את התיק שלך ולדבר ישירות עם מי שמנהל את הכסף שלך. תמהיל קופת הגמל נתפר במיוחד על פי הצרכים שלך המוגדרים מראש תוך התחשבות ברמת הסיכון, טווח ההשקעה וניהול סיכונים כולל. קופת גמל אישית מתנהלת בשתי דרכים:

1. ניהול באמצעות מנהל תיקים– מאפשר לך להעביר את ניהול הכספים בקופה למנהל השקעות שיתאים את אופי ההשקעה ורמת הסיכון לצרכיך האישיים. כבעלים של קופת גמל בניהול אישי, נפתח עבורך חשבון ני"ע בבנק ומנהל התיקים מקבל ייפוי כוח לניהול הכספים.

2. ניהול עצמאי – מאפשר לך לקחת את השליטה ולנהל בעצמך את הכספים בקופת הגמל/קרן ההשתלמות שלך בדומה לדרך שאתה מנהל את כספך האישי הנזיל. אתה קובע את מדיניות ההשקעה, מבצע את הפעילות בניירות הערך ומקבל החלטות השקעה בהתאם לתפיסתך. כבעלים של קופת גמל בניהול אישי, נפתח עבורך חשבון ני"ע בבנק ואתה מקבל ייפוי כוח לניהול הכספים.

תנאים כללים

  • רשאי להצטרף לקופת גמל בניהול אישי בעל קופת גמל נזילה במעמד עצמאי.
  • לקרן השתלמות רשאי להצטרף כל עמית בין שהוא שכיר ובין שהוא עצמאי, בין שכספיו נזילים ובין שלא.
  • כספי קופה/ קרן בניהול אישי ניתנים להשקעה רק בני"ע סחירים, בפיקדונות, ובקרנות נאמנות, בישראל ובמדינת חוץ מאושרת.
  • אסורה ההשקעה במוצרים מובנים. אסורה ההשקעה באופציות למעט אופציות מכר בלבד ושוויון לא יעלה על 5% מהכספים שצבר העמית בקופה.
  • השקעת הכספים בניירות ערך סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי הקופה/הקרן.
  • כל הדיווחים והפעולות בחשבון החוסך (הפקדות, משיכות וכדומה) מבוצעות ע"י החברה המנהלת כפי שנעשה בכל קופת גמל אחרת